Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2008

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2000-2005

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2005, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) δημοσίευσε μια σειρά από στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2000-2005.
Αύξηση των ατυχημάτων την εποχή πριν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων.Τα εργατικά ατυχήματα συνεχίζουν αν αποτελούν ένα σοβαρό επιχείρημα για την προστασία και τήρηση των εργασιακών προδιαγραφών και την προφύλαξη του εργαζόμενου από τους διάφορους κινδύνους κατά την διάρκεια της εργασίας του. Στην Ελλάδα, οι απασχολούμενοι αγγίζουν τα 4,5 εκ. Οι κίνδυνοι κατά την διάρκεια της εργασίας, εξακολουθούν να απειλούν πολλούς από αυτούς. Ειδικά στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, το σύνολο των απασχολουμένων στην Ελλάδα, κατά τον Ιανουάριο του 2007, ανήλθε σε 4.491.606 άτομα, οι άνεργοι σε 421.130 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός σε 4.254.469. Το δε ποσοστό ανεργίας έφτασε σε 8,6%. Βάσει της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 1989, περί της εφαρμογής μέτρων με στόχο την προαγωγή της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, αποσαφηνίζονται πλήρως οι όροι και οι προϋποθέσεις τέλεσης της εργασίας. Η οδηγία κανονικά εφαρμόζεται σ όλους τους ιδιωτικούς ή δημόσιους τομείς δραστηριοτήτων εκτός από ορισμένες ειδικές δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών προστασίας των πολιτών.
Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, οι υποχρεώσεις των εργοδοτών είναι:
- να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σχετικά με όλες τις πλευρές της εργασίας, κυρίως με βάση τις απαριθμούμενες γενικές αρχές πρόληψης, χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τους εργαζομένους,
- να αξιολογούν τους επαγγελματικούς κινδύνους, ακόμη και κατά την επιλογή των διάφορων τύπων εξοπλισμού και κατά τη διευθέτηση των χώρων εργασίας και να δημιουργούν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης,
-να καταγράφουν και να αναγγέλλουν τα εργατικά ατυχήματα,
-να οργανώνουν την παροχή πρώτων βοηθειών, την πυρασφάλεια, την απομάκρυνση των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου και να λαμβάνουν μέτρα σε περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου,
-να πληροφορούν τους εργαζομένους, να ζητούν τη γνώμη τους και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία,
- να εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαζόμενος καταρτίζεται επαγγελματικά επαρκώς και κατάλληλα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία.
Οι υποχρεώσεις των εργαζομένων είναι:
- να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τις μηχανές και τα άλλα μέσα, τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας καθώς και τα συστήματα ασφάλειας,
- να επισημαίνουν κάθε εργασιακή κατάσταση που παρουσιάζει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, και κάθε ελάττωμα των προστατευτικών συστημάτων,
-να συνεισφέρουν έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της υγειονομικής προστασίας που επιβάλλονται και ώστε να διευκολύνεται ο εργοδότης να εξασφαλίζει ότι το εργασιακό περιβάλλον και οι συνθήκες είναι ασφαλείς και ακίνδυνες.
Η εισαγωγή αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να εμπεδώσουμε το ποιες είναι οι προϋποθέσεις ασφαλούς εργασίας.
Στην πράξη βέβαια όλα αυτά καταργούνται ή επιεικώς δεν τηρούνται. Τα εργατικά ατυχήματα εξακολουθούν να συμβαίνουν, χιλιάδες μετανάστες συνεχίζουν να αποτελούν τα θύματα της μαύρης εργασίας, παρά τις σχετικές προόδους που έχουν συντελεστεί, και ο κατάλογος των ατυχημάτων εάν δε μεγαλώνει, μένει στάσιμος. Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την περίοδο στην Ελλάδα από το 2000-2005.
οι πίνακες με τα εργατικά ατυχήματα περιληπτικά στη διεύθυνση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοξίδιο της παραπληροφόρησης, της φύσης, της πολιτικής, της κακομοιριάς, της open democracy, της μπλογκόσφαιρας, της διαφθοράς, της διαπλοκής, του μπουγαδοκόφινου, της σάτιρας και κάθε βαρονίας.